Katalog ochrany před přepětím SALTEK 2021

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SALTEK s.r.o.

Strana 99 z 216Poznámky redaktora
obr. 05. Pro komunikace, které jdou ven- kovního prostředí (tj. Pro komplexní ochranu sdělovacích MaR systémů nutné, kromě měřicích dato- vých linek, ochránit stranu napájení. Obě tyto možnosti jsou ukázány na obr. Princip uzemnění stínění je ukázán obr. Nejčastěji používaná ochrana dvoustupňová, slo- žena druhého třetího stupně (ST 2+3). Vzhledem tomu, většina slaboprou- dých ochran vícestupňová, nutné si uvědomit, jsou směrové třeba dbát na jejich správné zapojení. Pokud jsou komunikační linky kom- binaci napájením malým napětím, lze použít ochranu řady pro signálovou část ochranu pro napájecí část a nebo použít ochranu řady DMP, která umí ochránit jak signálovou část tak na- pájecí. Slaboproudé ochrany zapojují vždy svým výstupem k chráněnému zařízení vstup připo- juje komunikační linku (vedení), jak je ukázáno obr. 05 obr. 04 Případ, kdy koordinační vzdálenost nelze dodržet (svodič kombinovaný hrubou jemnou ochranou BDG) Dodržení koordinační vzdálenosti mezi stupněm (svodič BD) a stupněm (kombinovaná hrubá jemná ochrana DMG) . Signálové linky používají velmi často stí- něné kabely. Příklad zapojení přepěťových ochran systému EZS Uzemnění stínění obr. 06 B2 A2 SH A1 B1 PE SH B2 A2 SH A1 B1 PE SH B2 A2 SH A1 B1 PE SH PE B1 A1 SH A2 B2 SH PE B1 A1 SH A2 B2 SH CHRÁNĚNÉ ZAŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉ ZAŘÍZENÍ HŘEBEN PROPOJOVACÍ JRS 10P BDG-230-V/1-FR BDG-250-T-V/2-F16 ST 1 ST 1+2+3 ST 2+3 BDG-230-V/1-FR obr. Při ochraně strany malého napětí po- užívají ochrany řady DP, které jsou uzpů- sobeny pro ochranu jak střídavého tak i stejnosměrného napětí. Je ale vhodné během jejich životnosti prová- dět periodické kontroly během provozu a kontroly při výskytu poruch. Tento typ ochran určen slaboproudé komuni- kace, které jsou pouze uvnitř objektu. ochranu řady (ST 2+3) a svodič bleskových proudů typu BD (ST nebo třístupňovou ochranu řady BDM nebo BDG (ST 1+2+3).99 Katalog Ochrany před přepětím Datové, signálové a telekomunikační sítě Další důležitou věcí, kterou nutno brát na vědomí, fakt, většina slaboprou- dých ochran vícestupňová. Sem patří ochrany řady DM. je názorně ukázáno, kterou variantu pro jaký případ vhodné použít. Stínění jednotlivých kabelů obou stranách propojeno přes propojovací hřeben JRS 10P, který levé straně přímo uzem- něn pravé straně uzemněn přes DS-B090-RS Údržba ochran Přepěťové ochrany SALTEK® nevyžadují během své životnosti žádnou údržbu. Poškození slaboproudých ochran projeví přeru- šením spojení a/nebo trvalým zkratem na komunikaci. 05. Ochrana strany střídavého napáje- ní 230 ukázána obr. procházejí zónou LPZ zóny LPZ 2), lze použít kombi- naci ochran tj. 06, kde pravé straně je využita možnost řadové svorky být uzemněna lištu DIN pravé stra- ně standardně přes svorku. 03