Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Pro: IN-EL, spol. s r. o.
Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Karel Dvořáček

Strana 30 z 100

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
2). o. I tomto případě nutné sledovat, zda nemůže dojít přenesení cizího potenciálu z upevnění. Pokud však výrobce otopného žebříku jeho připojení místnímu doplňujícímu pospojo- vání vyžaduje, toto pospojování nutné provést. c) Montáž otopného žebříku topným mediem elektřinou koupelny, jejíž rozvo- dy jsou provedeny dle dříve platné normy ČSN 332135-1:1990 V tomto případě vhodné dodržet umístění žebříku zóně zóny lze žebřík umís- ťovat jen předpokladu, jej nelze umístit zóně prostorových důvodů. e) Elektrické podlahové vytápění koupelnách Pro elektrické podlahové vytápění prostorách vanou sprchou mohou být použity pouze topné kabely nebo topné rohože mající kovový vodivý oplet, ovinutý pásek obal IN-EL, spol. V případě, byl otopný žebřík připojován plastovému trubnímu otopnému systé- mu, možno upustit připojení otopného žebříku místní doplňující pospojování pou- ze předpokladu, systém bude mít izolační odpor 100 více. K místnímu doplňujícímu pospojování není nutno připojovat žebřík, pakliže tento izo- lovaně uložen stavebních jiných prvků (tj. Pokud však někdo chtěl využít možnosti dané ČSN 332000-7-701 ed., Teplého 1398, 530 Pardubice . d) Montáž otopného žebříku kombinací topných medií otopné vody elektřiny – v koupelně provedené dle dříve platné normy ČSN 332135-1:1990 Pro elektrické připojení zásuvky platí pro otopný žebřík podmínky uvedené bodě c).28 U stávajících (ale rekonstruovaných původním plošném standardu) koupelen, kde z prostorových důvodů nelze žebřík umístit zóně připouští instalace žebříku zóně 2 (zásuvka musí umístěním vybavením vyhovovat požadavkům ČSN 332000-7-701 ed. Pro napojení trubní systém ústředního vytápění platí, je-li připojeno místnímu doplňujícímu pospojování kovové přívodní potrubí, splněna podmínka připojení otopné- ho žebříku tomuto pospojování. Má-li být žebřík připojen zásuvku nechráněnou proudovým chráničem jmenovitým vypínacím reziduálním proudem IΔn nepřesahujícím mA, nutno žebřík místní dopl- ňující pospojování připojit. Pro připojení místní doplňující pospojování platí, pokud bude zásuvka pro připoje- ní otopného žebříku chráněna chráničem vybavovacím proudem nehrozí-li pře- nos cizího potenciálu upevnění, není nutno žebřík toto pospojování připojovat. nevodivým topným médiem uprave- nou otopnou vodou), které samy mohly přivést potenciál. zde nutno připomenout, požaduje-li výrobce (dodavatel) připojit toto zařízení zásuvkový obvod vybavený citlivým proudovým chráničem (chrá- ničem jmenovitým vypínacím reziduálním proudem IΔn nepřesahujícím mA), nut- no tento požadavek splnit. např. umístit tento sušič ručníků zóny musí rovněž splnit přísnější požadavky jeho připojení, na elektrické vedení zóně 1. Je-li přívodní potrubí otopné vody kovové, připojení žebříku místnímu doplňujícímu pospojování splněno připojením tohoto potrubí