ABB Elektroměry pro montáž na lištu DIN

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Modulární výrobky pro montáž na lištu DIN nabízí širokou řadufunkcí, které je možno začlenit do elektrických instalací a kteréznamenají velké přínosy pro uživatele. Elektroměry navržené promontáž na lištu DIN mají vysoké výkonnostní parametry, jsoubezpečné a dají se rychle instalovat. jsou dodávány v několikamodelech: nové elektroměry EQ C11, B21, A41 a A42 projednofázová měření, nové elektroměry C13, B23, B24, A43 a A44pro trojfázová měření.

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB Česká republika

Strana 13 z 40Poznámky redaktora
Všechny elektroměry řady jsou dodávány infračerveným portem pro komunikaci pomocí sériového komunikačního adaptéru (Serial Communication Adapter SCA), například typu KNX. Pro konfigu- raci nastavení elektroměru třeba zajistit přístup nastavovacímu (SET) tlačítku, které chráněno „skleněným víčkem“ proti neoprávně- nému přístupu zaplombováno. Záznamník událostí (Event log) Elektroměry řady Gold zlatá) Platinum platinová) jsou vybaveny funkcí záznamníku událostí. Zobrazovací jednotka orientována pixelově může současně zob- razovat čtyři veličiny. Listování jednotlivými funkcemi veličinami se provádí jednoduše tlačítky umístěnými pod displejem. Vstupy možno používat pro čítání pulzů, např. Vlastní výkonový odběr elektroměru velmi nízký činí méně než 0,8 VA. Patří sem klima- tické podmínky, elektromagnetická kompatibilita (EMC), elektrické požadavky, mechanické požadavky přesnost. Komunikace Data elektroměrů řady možno odečítat přes pulzní výstup nebo sériovou komunikační linku. Může se jednat dva vstupy dva výstupy pevné konfiguraci, nebo čtyři vstupně/výstupní body, které možno libovolně konfigurovat tak, aby fungovaly jako vstup nebo výstup.Elektroměry ABB/NN 09/08CZ_11/2013 2/13 2 Elektroměry řady jsou přístroje pro jednofázové trojfázové měření odběru elektrické energie. Typové schválení prováděno podle norem, které pokrývají všechny relevantní technické aspekty elektroměru. Tarify Tarify jsou řízeny přes vstupy, komunikační linku nebo interními hodinami. Tyto hodinové funkce jsou krátce popsány níže. stykačů nebo jako alarmový výstup (připojený přes externí relé). Načítat možno celou řadu elektrických veličin, v závislosti verzi elektroměru: • Činný výkon • Zdánlivý výkon • Jalový výkon • Proud • Napětí • Frekvence • Účiník • Vyšší harmonické • Celkové harmonické zkreslení (THD) Vstupy výstupy Elektroměry řady podporují čtyři vstupy/výstupy (I/O). Výstupy možno používat jako pulzní výstupy nebo výstupy pro řízení externích přístrojů jako např. Výstupy musí mít zajištěnu dodávku energie externího zdroje napětí. Měřené veličiny Elektroměry řady jsou vybaveny možností odečtu hodnot naměře- ných veličin. Zkratkou MID označuje evropská směrnice 2004/22/EC, vydaná Evropskou komisí. . Přídavné volitelné funkce Sériové elektroměry řady Gold nebo Platinum jsou vybaveny interními hodinami, které dále rozšiřují řadu funkcí. Elektro- měry také možno vybavit zabudovaným sériovým rozhraním pro protokoly M-Bus nebo Modbus RTU (RS-485). Vlastnosti obecně Elektroměry řady jsou ideálním přístrojem pro řadu aplikací insta- lací. vodoměru, případně načítání stavu externích zařízení. Řada A Popis Schválení Elektroměry řady mají typové schválení podle IEC mají také typové schválení ověření podle směrnice pro měřicí přístroje (MID -Measu- ring Instrument Directive). Pulzní výstup tvořen polovodičovým relé, které generuje pulzy přímo úměrně naměřené energii. Elektroměry rozhra- ním RS-485 také možno nastavit tak, aby komunikovaly nové sběrnici pomocí nové síťové propojovací brány (gateway) G13. Typové schválení a ověření podle MID povinné pro elektroměry, které Evropě a Evropském hospodářském prostoru (EEA) používají pro fakturační účely. záznamníku událostí jsou zaznamená- vány tyto jevy: přepětí, podpětí, výpadek fázového napětí, záporný výkon, celkový výpadek výkonu přítomnost vyšších harmonických. Elektroměry řady jsou určeny pro montáž lištu DIN jsou vhodné pro instalaci distribuč- ních rozváděčů malých rozvodnic skříní, pro měření odběru jednotlivých spotřebičů. Jsou navrženy pro široký rozsah napětí široký rozsah teplot. Díky hlavním svorkám uspořádání podle normy DIN 43857 přístupu zespodu jsou elektroměry řady A vhodné pro řadu aplikací