ABB Elektroměry pro montáž na lištu DIN

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Modulární výrobky pro montáž na lištu DIN nabízí širokou řadufunkcí, které je možno začlenit do elektrických instalací a kteréznamenají velké přínosy pro uživatele. Elektroměry navržené promontáž na lištu DIN mají vysoké výkonnostní parametry, jsoubezpečné a dají se rychle instalovat. jsou dodávány v několikamodelech: nové elektroměry EQ C11, B21, A41 a A42 projednofázová měření, nové elektroměry C13, B23, B24, A43 a A44pro trojfázová měření.

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB Česká republika

Strana 13 z 40Poznámky redaktora
Načítat možno celou řadu elektrických veličin, v závislosti verzi elektroměru: • Činný výkon • Zdánlivý výkon • Jalový výkon • Proud • Napětí • Frekvence • Účiník • Vyšší harmonické • Celkové harmonické zkreslení (THD) Vstupy výstupy Elektroměry řady podporují čtyři vstupy/výstupy (I/O). Elektroměry rozhra- ním RS-485 také možno nastavit tak, aby komunikovaly nové sběrnici pomocí nové síťové propojovací brány (gateway) G13. Elektroměry řady jsou určeny pro montáž lištu DIN jsou vhodné pro instalaci distribuč- ních rozváděčů malých rozvodnic skříní, pro měření odběru jednotlivých spotřebičů. Vlastní výkonový odběr elektroměru velmi nízký činí méně než 0,8 VA. Díky hlavním svorkám uspořádání podle normy DIN 43857 přístupu zespodu jsou elektroměry řady A vhodné pro řadu aplikací. Tyto hodinové funkce jsou krátce popsány níže. Zobrazovací jednotka orientována pixelově může současně zob- razovat čtyři veličiny. Řada A Popis Schválení Elektroměry řady mají typové schválení podle IEC mají také typové schválení ověření podle směrnice pro měřicí přístroje (MID -Measu- ring Instrument Directive). Výstupy možno používat jako pulzní výstupy nebo výstupy pro řízení externích přístrojů jako např. Zkratkou MID označuje evropská směrnice 2004/22/EC, vydaná Evropskou komisí. Tarify Tarify jsou řízeny přes vstupy, komunikační linku nebo interními hodinami. Jsou navrženy pro široký rozsah napětí široký rozsah teplot. Záznamník událostí (Event log) Elektroměry řady Gold zlatá) Platinum platinová) jsou vybaveny funkcí záznamníku událostí. Všechny elektroměry řady jsou dodávány infračerveným portem pro komunikaci pomocí sériového komunikačního adaptéru (Serial Communication Adapter SCA), například typu KNX. Pro konfigu- raci nastavení elektroměru třeba zajistit přístup nastavovacímu (SET) tlačítku, které chráněno „skleněným víčkem“ proti neoprávně- nému přístupu zaplombováno. Vstupy možno používat pro čítání pulzů, např. Typové schválení a ověření podle MID povinné pro elektroměry, které Evropě a Evropském hospodářském prostoru (EEA) používají pro fakturační účely. Výstupy musí mít zajištěnu dodávku energie externího zdroje napětí. Přídavné volitelné funkce Sériové elektroměry řady Gold nebo Platinum jsou vybaveny interními hodinami, které dále rozšiřují řadu funkcí. Pulzní výstup tvořen polovodičovým relé, které generuje pulzy přímo úměrně naměřené energii. Patří sem klima- tické podmínky, elektromagnetická kompatibilita (EMC), elektrické požadavky, mechanické požadavky přesnost. Měřené veličiny Elektroměry řady jsou vybaveny možností odečtu hodnot naměře- ných veličin. Může se jednat dva vstupy dva výstupy pevné konfiguraci, nebo čtyři vstupně/výstupní body, které možno libovolně konfigurovat tak, aby fungovaly jako vstup nebo výstup. Typové schválení prováděno podle norem, které pokrývají všechny relevantní technické aspekty elektroměru.Elektroměry ABB/NN 09/08CZ_11/2013 2/13 2 Elektroměry řady jsou přístroje pro jednofázové trojfázové měření odběru elektrické energie. Komunikace Data elektroměrů řady možno odečítat přes pulzní výstup nebo sériovou komunikační linku. vodoměru, případně načítání stavu externích zařízení. Elektro- měry také možno vybavit zabudovaným sériovým rozhraním pro protokoly M-Bus nebo Modbus RTU (RS-485). Vlastnosti obecně Elektroměry řady jsou ideálním přístrojem pro řadu aplikací insta- lací. záznamníku událostí jsou zaznamená- vány tyto jevy: přepětí, podpětí, výpadek fázového napětí, záporný výkon, celkový výpadek výkonu přítomnost vyšších harmonických. stykačů nebo jako alarmový výstup (připojený přes externí relé). . Listování jednotlivými funkcemi veličinami se provádí jednoduše tlačítky umístěnými pod displejem