ABB ELEKTROMĚRY Hlavní katalog 2013

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Modulární výrobky pro montáž na lištu DIN nabízí širokou škálu funkcí, které je možno integrovat do elektrických instalačních systémů a které přináší významné výhody pro uživatele. Elektroměry pro montáž na lištu DIN nabízí z konstrukčního hlediska vysokou úroveň výkonnostních parametrů, jsou bezpečné a dají se snadno instalovat. Elektroměry určené pro montáž na lištu DIN jsou dodávány v několika modelech: ODIN single, zcela nové elektroměry A41 a A42 pro měření spotřeby v jednofázové síti, elektroměry ODIN a zbrusu nové typy A43 a A44 pro trojfázové měření. Elektroměry jsou navrženy pro podružná i fakturační měření a jsou k dispozici v různých konfiguracích tak, aby vyhověly požadovaným aplikacím.

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 4 z 36Poznámky redaktora
Přichází noví nájemci mají nejrůznější potřeby související s odběrem elektrické energie, provozní areály jsou rozšiřovány a vzniklé potřeby kladou nároky na rozšíření kapa- city a tedy zabránění možným omezením při spotřebě. Nájemci ve vícebytových domech a v budovách s obchodními prostorami mohou kontrolovat své vlastní náklady, díky vyhra- zeným elektroměrům, které měří elektrickou energii jednotlivé provozní jednotky. Tím, uživatel získá přesné a detailní informace o spotřebě, může poznat hlavní místa spotřeby, monitorovat zajistit úsporná opatření těchto spotřebičů. Systém podružného měření umožňuje, aby nájemci platili pouze za spotřebovanou energii, nikoli za energii rozpočítanou podle předem určeného a ne vždy spravedlivého vzorce, použitého na celkovou spotřebovanou energii v budově. V situaci zvyšujících cen za elektrickou energii pomáhá po- družné měření snížit finanční rizika těchto cenových nárůstů, kterým čelí správci budov. Vzorky spotřeby energie, zakreslené pomocí dat z podružných měření, mohou napomoci při stanovení očekávaných měnících po- třeb a při jejich plánování. Data trendů odběru jsou důležitá pro plánování očekávané spotřeby energie jako prostředek zabránění vzniku kritic- kých míst. Snahou správců budov je, aby ná- jemci platili pouze to, spotřebují, nikoli aby subvencovali další nájemce s vysokou spotřebou. . Výsledkem může být dosažení úspor v rozmezí od 20 do 35 procent. Podružné měření používá také v průmyslu pro alokaci nákla- dů na konkrétní oddělení, proces výrobní linku.Elektroměry 2CMC480001C0201 Úvod podružného měření spotřeby elektrické energie (submetering) Podružné měření takový způsob měření spotřeby elek- trické energie, který umožní pronajímatelům bytů, správ- cům nemovitostí, společenství vlastníků, sdružení majitelů domů nebo dalším organizacím, které vlastní větší počet bytových jednotek provozů s větším počtem odběrných míst, fakturovat nájemníkům úhradu za skutečně odebra- nou a změřenou elektrickou energii